PURCISSJONIET TAL-GIMGHA MQADDSA GEWWA BARCELLONA POZZO DI GOTTO (SQALLIJA) 

Barcellona Pozzo di Gotto

 Il-purcissjoni tal- Misteri, gruppi ta’ statwi li jirrapprezentaw xi episodji ewlenin tal-Passjoni ta’ Kristu, hija prezumibbilment ta’ origini Spanjola u tmur lura ghas-seklu 16.

Fl-1835, iz-zewg irhula tal-provincja ta' Messina, Barcellona u Pozzo di Gotto, inghaqdu f'municipalità wahda, u zammew il-purcissjoni tradizzjonali taghhom  kull wiehed ghalih. Anke llum, fil-fatt, isiru zewg purcissjonijiet simili nhar il-Gimgha l-Kbira, li minnhom dik ta’ Pozzo di Gotto hija eqdem, filwaqt li dik ta’ Barcellona hija aktar recenti, kif jidher minn dokumenti li minnhom wiehed jista’ jikkonkludi li l-processjoni gewwa Barcellona giet imwaqqfa fis-sena 1871.

Dan sehh meta xi familji residenti fil-parrocca ta’ San Gwann il-Battista, Barcellona, ddecidew li jiffinanzjaw u jikkommissjonaw il- varette (hekk jissejhu l-gruppi statwarji fil-lokalita’).

Il-purcissjonijiet huma akkumpanjati mill- visillanti , il -Lhud u l-fratellanzi.

Il- Visillantes huma dawk li jwettqu l-kant polivokali tradizzjonali (lamentazzjonijiet) "Vexilla Regis".

Il- Lhud jirrapprezentaw lis-suldati Rumani u jakkumpanjaw il- varetta li turi lil Kristu mejjet. 

Il- Lhud ta 'Pozzo di Gotto huma distinti, b'mod partikolari, mill-xedd tar-ras imzejjen bir-rix tal-pagun. 

Huma jissimulaw il-bdil tal-gwardja billi jigru, ihabbtu l-lanez taghhom mal-art u jhabbtu x-xwabel taghhom.

Il-Lhud ta’ Barcellona:

 

Il-konfraternitajiet li jiehdu sehem fil-purcissjonijiet huma dawk tal-Immakulata, ta’ San Gwann Battista u tas-Santissimu Kurcifiss.

Kmieni wara nofsinhar tal-Gimgha l-Kbira, il- vari tal-purcissjoni ta’ Pozzo di Gotto jingabru fil-knisja ta’ S. Maria Assunta, filwaqt li dawk tal-purcissjoni ta’ Barcellona, ​​fil-knisja ta’ S. Giovanni Battista. Huma mzejna bi fjuri u dwal u ghall-habta tal-4.00 pm, il- varette jibdew il-vjagg taghhom, kull purcissjoni tivvjagga mit-toroq tal-belt taghha u mbaghad tiltaqa’, ma’ nzul ix-xemx, fuq ix-xmara Longano (ix-xmara issa hija mghottija bit-triq), fruntiera antika li sseparat l-ibliet qabel l-ghaqda tal-1835. Mall- medda ta’ zmien, il-purcissjonijiet iddefilaw flimkien, kull wiehed fuq naha wahda tat-triq, biex imbaghad jergghu jinfirdu: terga’ lura l-purcissjoni ta’ Barcellona, ​​filwaqt li dik ta’ Pozzo di Gotto tkompli ghal  saghtejn jew tliet sighat iddur mat-toroq tal-belt.

 

iz-zewg purcissjonijiet defilati kull wahda fuq in-naha l-ohra tat-triq.

 Imbaghad il- Misteri, skont ordni preciza u dejjem akkumpanjati mill-banda muzikali, jergghu lura fil-knejjes rispettivi taghhom fejn jinzammu matul is-sena.

Biex jakkumpanjaw il- Misteri fiz-zewg purcissjonijiet, hemm il- biki tradizzjonali tal- Visilla (denominazzjoni djalettali li biha tindika l-ghanja, li t-test taghha huwa mehud mill-innu Latin, Vexilla Regis) u s-salm Miserere . 

 

Il-Visillantes

Il- Visillanti (kif jissejhu l-kantanti) ikantaw skont ambjent polivokali preciz, tipiku ta’ hafna tradizzjonijiet Sqallin marbuta mal-Gimgha Mqaddsa. Il- varetta li tirrapprezenta lil Kristu mejjet fil-qabar hija preceduta minn 31 Lhudi, irgiel lebsin ta’ suldati Rumani.

Nota

Id-diversi rapprezentazzjonijiet tal -Misteri tal-Passjoni ta’ Kristu ta’ Pozzo di Gotto huma 13-il grupp ta’ statwa fl-injam ta’ xoghol antika, fost dawn, dik li turi lil Kristu jaqa’ taht it-toqol tas-salib, hija attribwita lil Matteo Trovato u maghmula fl-1870- 71. Dawn huma distinti: A cena , U Signuri all'ottu , U Signuri 'A colonna, L'Accia Omu , U Signuri ca Cruci, L'incontru cu Marta, Maria e Maddalena, U Signuri a' Cascata , U Signuri spugghiatu d' i Giudei , U Signuri a' Cruci, 'A Pietà, Is-simboli tal-Passjoni, U Signuri Mottu, A Ddulorata.

Hemm ukoll 13-il grupp ta 'skultura f'Barcellona, ​​​​izda aktar recentement maghmula fil-kartapesta u l-gibs. Il-gruppi skulturi ta' ' A cena , U Signuri all'ottu , Pretorio di Pilato , U Signuri a Culonna , L'Accia Omu , U Signuri a' Cascata , Kristu jiltaqa' ma' Veronica , U Crucifissu , ' A sceca , ' A Pietà , Kristu Imqieghed fis-Sepulkru, U Signuri Mottu , A Ddulorata. Fost dawn l-eqdem hija dik li saret fl-1871 minn Dun Carmelo Vanni li tirrapprezenta l-Ahhar Cena (' A cena)

Vexilla Regis: il-versi Latini antiki tal-innu tal-ezaltazzjoni u l-adorazzjoni tas-Salib, attribwiti lil Venazio Fortunato (530-600 AD), Isqof ta’ Poitiers, jiffurmaw il-kant li fid-djalett jissejjah Visilla . L-ezekuzzjoni polivoka kumplessa tal- Visillanti ta’ Barcellona Pozzo di Gotto huwa hekk deskritt minn I. Macchiarella: «jinkludi l-ewwel sezzjoni melodika, interpretata alternattivament minn kantanti solisti. Issegwi t-tieni sezzjoni fejn il-parti melodika ssir miz-zewg kantanti flimkien u tkun akkumpanjata mill-kor li, min-naha tieghu maghmul minn diversi kantanti f’unjoni, jimxi fuq gradi differenti tal-iskala [muzikali]. Tintervjeni wkoll it-tielet parti fil-kadenza finali, imsejha u iautu (l-gholi) li timxi f’ottava oghla min-noti li jkanta il-kor».

 

iz-zewg purcissjonijiet defilati kull wahda fuq in-naha l-ohra tat-triq minn angolu iehor


IFTAH IS-SLIDESHOW BIEX TARI IL-VARI PATRIMONJU TA' KULL RAHAL

VARI TA' BARCELLONA il-vari ta' barcellona
                  il-vari ta' pozzo di gotto                  VARI TA'BARCELLONA 2


© Copyright il gimgha mqaddsa