Hafna huma l-postijiet mqaddsa gewwa Gerusalemm li jfakkruna fil-hajja ta' Gesu' l-aktar fi tmiem hajtu. L-aqwa fosthom insibu il-Knisja mibnija fil-Gnien taz-Zebbug fejn Kristu ghaddha hin jitlob waqt agunija harxa ftit qabel ma miet u l-knisja tas-Sepulkru fejn insibu l-lok fejn Kristu kien mislub, il-Kalvarju u anke fejn gie midfun wara li Guzeppi minn Armatea u Nikodemu nizzluh mis-salib. 

Ifakkruna wkoll fit-tbatija ta' Kristu li hu sofra ghas-salvazzjoni ta' kull wiehed u wahda minna, d-divesi reliqwiji tal-passjoni imqassma madwar l-Italja, bl-aktar wahda importanti, il-lizar ta' Turin. 

Hekk kif il-passjoni tas-Sinjur taghna Gesu' Kristu hija ghajn ta' kull grazzja u konfort, hekk ukoll l-istrumenti li minhabba fihom u li permezz taghhom il-Mulej taghna bata', jixraqilhom kull rispett u venerazzjoni. " Hekk kif l-arka"'jghidilna San Girolmu, " kienet ogget ta' qima fost il-Lhud, kemm ghandu juri qima u rispett in-nisrani lejn l-injam tas-salib li fuq Kristu spira ghal dnubietna." Meta nqimu l-istrumenti tat-tbatija ta' Kristu nkun nuru fidi kbira f'dak li habbna u bata ghalina, u nikbru fl-imhabba taghna lejh. Ahna nkunu qed niftakru li minhabba dawn l-istrumenti Satana gie mirbuh u d-dnub mishuq.

IL-LANZA MQADDSA   

IL-GETSEMANI

IL-KOLONNA TAL-FLAGELLAZZJONI

IT-TARAG IMQADDES (SCALA SANTA)

IL-KURUNA TAX-XEWK

IL-KALCI MQADDES  TA' KRISTU.

IL-QABAR TA' KRISTU

IL-LIZAR TA' TURIN (1)

IL-LIZAR TA' TURIN (2)

ID-DEMM TA' KRISTU 

L-IMSIEMER IMQADDSA TA ' KRISTU

IL-VELU TA' MANOPELLO
© Copyright il gimgha mqaddsa