KURCIFISSI MAGHRUFA

IL-KURCIFISS TA' TOLEDO - ghaliex Kristu jidher b'id wahda mnizzla ?

IL-KURCIFISSI - BEJN DEVOZZJONI U TRADIZZJONI.

L-EVOLUZZJONI TAL-KURCIFISS FL-ARTI

IL-KURCIFISS TA' LIMPIAS  - il-miraklu ta' gesu' mislub li jiehu l-hajja.......kompli aqra

IL-KURCIFISS TAL-VELENU  - ghaliex tpogga l-velenu f'riglejn il-kurcifiss?  ..... kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' SAN MARCELLO -  leggenda li tikkontrasta ferm mal-hafna stejjer ta’ mirakli attribwiti mir-Rumani lil dan il-Kurcifiss.......kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' SANTA GEMMA GALGANI - dan kien il-kurcifiss li quddiem kienet tilob....kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' MARTINEZ - xoghol sabih hafna mahdum fuq noti ta' San Gustinu u Irinew li jghidu li saqajn Kristu kienu msallba separatament...kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' L-ISLA - X'ghandu specjali?  kompli aqra.

IL-KURCIFISS TA' SAN GUZEPP MINN LEONISSA - l-uniku possessjoni tieghu...kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' SAN DAMJAN -IIs-salib ta’ San Damian huwa wiehed minn numru ta’ slaleb impingi b’figuri simili fis-seklu 12.....kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' SAN DAMJAN  (2)

IL-KURCIFISS - ftit ta' taghrif generali.....kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' TERRANOVA - il-kurcifiss li minnu hareg id-demm.....kompli aqra

IL-KURCIFISS TAL-FRATELLANZA TA' L-UNIVERSITA' TA' CORDOBA - studju fuq it-tbatija ta' Kristu.....kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' LEPANTO - jinsab go Venezja u jghidulu ta' Lepanto,ghaliex? ......kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' SANTA MARIJA, GHAWDEX - xoghol antik ta' artist minn Ruma...kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' BORMLA (1) kien mahsub ghad-Dumnikani, izda baqa' Bormla. GHALIEX? KOMPLI AQRA

IL-KURCIFISS TA' BORMLA (2)- kien mahsub ghad-dumnikani, izda baqa' Bormla. Ghaliex?....kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' PIETROSANTI - kif kien jahdimhom il-kurcifissi tieghu?   .... kompli aqra

KURCIFISS PRIVAT  - kolletur privat ghandu kurcifiss sabih hafna u ta' ghozza kbira...kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' MONREALE - x'tirrakonta l-leggenda fuq dan il-kurcifiss u xi tghid fil-fatt l-istorja......kompli aqra

IL-KURCIFISS TA' BUGA -  Xbieha mirakoluża u antika ta’ Kristu, minquxa fl-injam, li kibret fid-daqs u gharaq iz-zejt, hija meqjuma fil-belt Kolombjana ta’ Buga, fejn kull 14 ta ’Settembru jiccelebraw il-festa kbira tieghu.

© Copyright il gimgha mqaddsa