IL-KOLONNA TAL-FLAGELLAZZJONI

 

Il-knisja tal-Flagellazzjoni hija knisja Kattolika Rumana mibnija fil-parti l-qadima ta' Gerusalemm, hdejn il-Bieb ta' San Stiefnu. Skond it-tradizzjoni il-knisja hija imwaqqfa fil-lok fejn is-suldati Rumani taw is-swat lil Kristu bil-flagelli, qabel ma beda triqtu lejn il-Kalvarju.

L-istruttura originali kienet mibnija fis-sena 1839 fuq il-fdalijiet ta' tempju mibni mill-Krucjati. Matul il-hakma Ottomana jinghad li din il-knisja kienet uzata bhala stallel ghaz-zwiemel u aktar tard bhala djar privati. Il-kumpless kollu eventwalment gie moghti lill Frangiskani fis-seklu 19 minn Ibrahim Pasha ta' l-Egittu.

Il-knisja kurrenti kienet kompluta bejn is-snin 1928 u 1928 u kienet rikonstruzzjoni ta' dik originali. Il-knisja ghandha tlett twieqi bl-"stained glass" u kursija principali wahda. L-ewwel tieqa turi lil Ponzju Pilatu jahsel idejh, it-tieni tieqa turi lill Kristu jigi msawwat u t-tielet tieqa turi r-rebha ta' Barabba li gie mehlus flok Kristu. Il-muzajk tal-koppla hu disinjat bhala kuruna tax-xewk. Kien Antonio Barluzzi li ddisinja il-knisja. Din il-knisja hija taht il-kustodja tal-Frangiskani.

IL-KNISJA TAL-FLAGELLAZJONI MINN GEWWA.


© Copyright il gimgha mqaddsa